29 juni 2021

Onderzoek nieuwe verdienmodellen ontmoetingsplaatsen

Hidde Jonker, student Management van de Leefomgeving aan de Hogeschool Van Hall Larenstein, heeft voor Doarpswurk onderzoek gedaan naar nieuwe verdienmodellen voor ontmoetingsplaatsen. De coronacrisis heeft grote gevolgen gehad voor de exploitatie van ontmoetingsplaatsen. Het onderzoek moet bestuurders van ontmoetingsplaatsen handvaten bieden voor de toekomst om meer inkomsten en bezoekers te genereren.

Het onderzoek

Het onderzoek maakt gebruik van de kennis van de doelgroep. Middels een enquête zijn alle 260 dorps- en buurthuizen in Fryslân ondervraagd. Daarvan heeft ruim 18% van de geënquêteerden gereageerd. Op basis van deze gegevens is een overzicht gemaakt van de huidige functies van ontmoetingsplaatsen. De huidige functies zijn in drie categorieën in te delen: horeca, cultureel en maatschappelijk. In het eerste deel van het onderzoek wordt ingegaan op de huidige situatie en de gevolgen van de coronacrisis op de exploitatie van dorps- en buurthuizen.
In het tweede deel van het onderzoek wordt gekeken naar nieuwe ontwikkelingen binnen ontmoetingsplaatsen. In de enquête is gevraagd wat voor ontwikkelingen en kansen Friese dorps- en buurthuizen zien om meer inkomsten te genereren. Daarnaast is gevraagd naar mogelijk toekomstige functies voor ontmoetingsplaatsen.

Aanbevelingen

Het onderzoek naar nieuwe functies voor ontmoetingsplaatsen heeft geresulteerd in quick wins en longterm wins. Quick wins zijn functies waarmee ontmoetingsplaatsen snel meer winst kunnen behalen. Longterm wins zijn nieuwe functies waarmee op de langere termijn meer inkomsten worden gegenereerd. Bij quick wins kan gedacht worden aan sponsoring of het faciliteren en verhuren van werkplekken, bij longterms wins kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een buurtmarkt. Hieronder kun je het rapport van Hidde Jonker helemaal lezen (in PDF).

Tekst: Hendrik Tamsma
Foto: De Terp te Schettens gemaakt door Lysbeth Andela