19 december 2022

Openstelling diverse provinciale subsidies, zoals Iepen Mienskipsfûns, per 16 januari

Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen vanaf 16 januari 2023 weer diverse subsidies aanvragen via Streekwurk. Het Iepen Mienskipsfûns (met diverse geoormerkte potjes) en Regiofonds in de regio Zuidoost worden tegelijkertijd opengesteld.

Subsidieregelingen op maat per 16 januari

Voor leefbaarheidsinitiatieven in heel Fryslân komt subsidie vanuit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) van de provincie Fryslân beschikbaar. Het Regiofonds geldt voor grotere, gemeente-overstijgende projecten in Zuidoost-Friesland. Dit fonds is onderdeel van de Regio Deal. Op 16 januari worden veel regelingen opengesteld. Aanvragen voor het Iepen Mienskipsfûns en het Regiofonds moeten uiterlijk 2 februari binnen zijn. Voor ‘Mienskip en Bedriuw yn ferbining’ kan een aanvraag worden ingediend tot en met 17 februari 2023. Verder wordt nog een potje ‘Vier de vrijheid’ opengesteld, voorwaarden via de link hieronder.

Voor de subsidieregeling Budget Lokale Innovaties (BLI) 2022 kun je tussen 11 januari 2022  en 27 januari 2023 een aanvraag indienen. Het gebied hiervoor is het Waddengebied dat met een overzichtskaartje helderheid biedt over deelname van gemeenten en dorpen. Vanaf maart komt er weer een openstelling met voorwaarden betreffende 2023.

Fan ûnder op

Een belangrijk uitgangspunt is dat inwoners zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook de projecten opzetten. Doel is om bij te dragen aan lokale innovatie, de leefbaarheid te bevorderen en de werkgelegenheid en aantrekkingskracht te stimuleren.

Streekwurk

De projectadviseurs van Streekwurk kijken of een idee in aanmerking komt voor subsidie en helpen bij de aanvraag. Bij de vijf projectbureaus, verspreid over de provincie, kunnen initiatiefnemers terecht voor informatie, ondersteuning en antwoord op hun vragen. Meer informatie over de verschillende subsidies is te vinden via onderstaande linken.

Tekst: provincie Fryslân
Foto: Talentenwerkplaats – provincie Fryslân
(De Talentenwerkplaats is een samenwerking tussen vijf schoolbesturen en welzijnsorganisatie (KEaRN)).