15 december 2023

Opheffing van Actiegroep tot behoud Doarpswurk

Vierde én laatste nieuwsbrief Actiegroep.
Hieronder kunt u de nieuwsbrief lezen van de actiegroep tot behoud van Doarpswurk, die verstuurd is aan onze achterban eind november.

Beste bestuurders van dorpshuizen en organisaties van plaatselijk belang in Fryslân,

We praten jullie weer graag bij over onze activiteiten voor voortzetting van Doarpswurk.
We begonnen op 16 november 2022 met een inspirerende bijeenkomst in het dorpshuis te Raerd. Vertegenwoordigers van ruim 60 organisaties waren het helemaal met ons eens dat Doarpswurk onmisbaar is voor de meer dan 400 dorpen in Fryslân en moet blijven. Het besluit van Provinciale Staten om de subsidie af te bouwen en Doarpswurk per 2026 helemaal op te heffen moest terug worden gedraaid. Dat is dan ook benoemd tot het enige doel van de Actiegroep.

We waren het snel eens dat we ons moeten richten op degenen die verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming. Dat waren de toekomstige leden van Provinciale Staten. Ook waren we het met elkaar eens dat partijpolitieke belangen voor ons geen rol spelen. We waren en zijn van mening dat leefbaarheid boven de partijen staat en dat alle politieke partijen, die deel hebben genomen aan de Statenverkiezingen op woensdag 15 maart 2023, Doarpswurk moeten koesteren. Actiegroep en dorpen waren super actief in vergaderingen rond verkiezingsprogramma’s en in verkiezingsdebatten. En met succes: alle partijen spraken zich uit voor voortzetting van Doarpswurk!
De Statenverkiezingen zijn inmiddels achter de rug en daarna konden partijen het ook waarmaken. Op de dag dat de 43 gekozen leden van Provinciale Staten werden geïnstalleerd, stuurden we de gekozen leden van Provinciale Staten een brief. We feliciteerden hen met de benoeming als lid van Provinciale Staten en schreven dat we op hen rekenden. Inwoners van dorpen en wijken, dorpsbelangen, dorpshuizen en bestuur en medewerkers van Doarpswurk hebben na jaren van geduld en onzekerheid grote behoefte aan duidelijkheid en continuïteit.

Het is nu november 2023 en we zijn een jaar verder. We constateerden in juli 2023 al met groot genoegen dat voortzetting van Doarpswurk door de coalitiepartners BBB, CDA, FNP en ChristenUnie is vastgelegd in het bestuursakkoord 2023 – 2027 ‘Oparbeidzje foar Fryslân’. En nu constateren we met nog meer genoegen dat Provinciale Staten heeft ingestemd met de subsidiëring van Doarpswurk voor de komende 4 jaren. Ons enige zorgpunt is dat de indexering van de kosten conform de werkelijkheid wordt toegepast. We kennen de positieve intentie van GS en PS m.b.t. Doarpswurk en we hebben er alle vertrouwen in dat deze vraag in goed overleg wordt opgelost.

We mogen ook de komende jaren weer rekenen op de geweldige ondersteuning die de mensen van Doarpswurk ons bieden! En daarmee zijn we als Actiegroep zeer tevreden.
We hebben de leden van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten een brief gestuurd waarin wij hen bijzonder hartelijk bedanken voor hun waardering voor de vele vrijwilligers in de dorpen en de concrete ondersteuning die zij plaatselijk belangen en dorpshuizen bieden voor hun werk voor de leefbaarheid in de dorpen door voortzetting van de subsidiëring van Doarpswurk.

Ons werk is klaar en we hebben besloten het Actiecomité op te heffen.
Rest ons jullie hartelijk te bedanken voor het vertrouwen en de vele blijken van ondersteuning.
We wensen bestuur en medewerkers van Doarpswurk veel succes en plezier met hun goede werk voor de leefbaarheid in Fryslân.

De Actiegroep

Lammert Dijkstra (voorzitter), Jouke Bethlehem (secretaris), Durk Grouwstra, Henk Slot, Rop Pronk (ontbreekt op de foto) en Bruno Rummler.

Foto: Titus Sijmonsma