3 mei 2021

Overhandiging inspiratie-overzicht ‘Ga lekker delen’

‘Ga lekker delen’. Onder dit motto vond vrijdag 30 april namens de Friese Milieu Federatie (FMF) en het Netwerk Duurzame Dorpen (NDD) van Doarpswurk de aanbieding van het inspiratie-overzicht Delende Dorpen plaats aan 5 ambassadeurs van het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Fryslân. Een inspiratie-overzicht bestaande uit 24 deelconcepten uit de praktijk. Voor dorpen, wijken en initiatiefgroepen, die graag duurzame stappen willen zetten en zoeken naar werkende voorbeelden.

De aanbieding vond plaats in een gezamenlijke voedseltuin in oprichting in Akkrum-Nes en ging gepaard met de  oproep aan de ambassadeurs om deze duurzame ideeën in hun netwerken te delen. Om zo (ook) positief bij te dragen aan het stimuleren van projectaanvragen voor het Iepen Mienskipsfûns met een belangrijke circulaire component.

Circulaire economie
In de Provincie Fryslân wordt stevig ingezet op de transitie naar een circulaire economie. Een economie waarin we slimmer en duurzamer omgaan met onze grondstoffen. Belangrijk, want momenteel gebruiken we in Nederland 3x zoveel grondstoffen als wat de aarde jaarlijks kan leveren. We teren in op de reserves van de planeet. Minder biodiversiteit, meer ontbossing, bodemerosie en CO2-uitstoot zijn bijvoorbeeld gevolgen.

Maak het verschil met minder spullen
Met delen, maar ook met doorgeven, repareren, hergebruiken, niet-verspillen en minder kopen van spullen en materialen valt veel milieuwinst te behalen. Spullen’ staan namelijk op de eerste plaats als het gaat om de milieubelasting van ons dagelijks leven, meer nog dan bijvoorbeeld ‘vervoer’ of ‘wonen’.  Een leuke uitdaging om in eigen dorp en  buurt op te pakken en om bijvoorbeeld aan de slag te gaan met deelauto’s, weggeefhoeken, ruilkringen en spullenbibliotheken! De Friese Milieu Federatie en Netwerk Duurzame Dorpen inventariseerden voorbeelden en begeleidden een aantal pilotdorpen.

Iepen Mienskipsfûns
Namens het Iepen Mienskipsfûns /Provincie Fryslân namen Barend van der Veen (NO), Hilbrand Wijbenga (NW), Aaltsje Osinga (ZW), Hennie Westra (ZO) en Tieneke Clevering (Streekwurk) het overzicht aan van Lucie Gelderblom (NDD) en Monique Plantinga (FMF). Dit onder toeziend oog van gastvrouw Anita Boer, initiatiefnemer van de gezamenlijke voedseltuin Akkrum-Nes. Het IMF is een fonds waarmee provincie Fryslân geld beschikbaar stelt om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen.