30 juni 2022

Stand van zaken betreffende voorgenomen bezuiniging op Doarpswurk

De afgelopen maanden was er veel ‘rumoer’ rondom onze organisatie. Het provinciaal bestuur heeft bezuinigingen aangekondigd en een van de onderdelen waarop toekomstig bezuinigd zal gaan worden betreft het domein ‘leefberens’. Het domein waarin Stichting Doarpswurk actief is.

Wanneer we kijken naar het huidige collegeprogramma ‘Lok op 1’ is dat wat ons betreft buitengewoon lastig uit te leggen. Dit collegeprogramma staat vol van doelstellingen en beleidsvoornemens gekoppeld aan het domein ‘leefberens’.

Uiteraard hebben wij een intensieve lobby gevoerd en zijn met bijna alle politieke fracties in gesprek geweest hierover. Net als wij waren overigens ook zij overvallen door de plotsklaps aangekondigde bezuinigingen. Die treffen de hele brede welvaart in onze provincie als geheel.

Daarnaast hebben wij de afgelopen periode een petitie online gehad die door bijna 700 mensen is ondertekend. Veel dank aan iedereen die onze petitie heeft ondertekend. Voorafgaand aan de vergadering van provinciale Staten op 29 juni jl. is de petitie aangeboden aan de commissaris van de Koning de heer Arno Brok.

 

Het resultaat van al deze inspanningen is dat de voorgenomen bezuinigingen minimaal met een jaar worden uitgesteld. Feitelijk wordt een en ander over de verkiezingen heen getild en zullen de nieuw gekozen leden van Provinciale Staten volgend jaar moeten gaan besluiten waar het provinciaal bestuur op in wil gaan zetten. Voor een plattelandsprovincie als de onze met meer dan 400 dorpen is het daarbij in onze optiek onbestaanbaar, dat de vele vrijwilligers die daar actief zijn niet meer adequaat ondersteund kunnen worden. Wij zullen dus onverminderd doorgaan met uiteraard ons werk en daarnaast met het doorlopend informeren van politici over het grote belang van brede welvaart in onze prachtige provincie.

Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte.

Nogmaals dank aan iedereen voor de vele steunbetuigingen die we hebben mogen ontvangen. Dat heeft ons zeer goed gedaan en gesterkt in onze overtuiging dat het van belang is en blijft dat er een onafhankelijke organisatie moet blijven bestaan, die initiatiefnemers en vrijwilligers, die zich onbaatzuchtig inzetten voor hun eigen leefomgeving, blijvend ondersteund dienen te worden. Daar blijven wij met volle overtuiging voor staan en gaan.

Maar nu straks eerst een hopelijk prachtige zomer. Namens al mijn collega’s wens ik u een heerlijke zomerperiode toe om de spreekwoordelijke accu weer op te laden, zodat u straks weer met een volgeladen accu en hopelijk vol inspiratie aan de slag kunt gaan met een nieuw seizoen.

Hartelijke groet,

Theo Andreae