22 november 2023

Welkom in Hallum: dorpsbelang betrekt actief nieuwe inwoners

Het kloppende hart van het dorp is het verenigingsleven. Generaties lang ontmoeten dorpsbewoners elkaar bij de kaats- of ijsvereniging, zitten samen in het bestuur van het dorpsbelang of het dorpshuis en dansen op het dorpsfeest. Voor veel dorpsbewoners is dit vanzelfsprekend, maar voor nieuwe bewoners is dat niet altijd het geval. Dorpen willen óók de nieuwe dorpsbewoners betrekken bij het dorpsleven, maar weten niet altijd hoe zij nieuwe bewoners moeten bereiken. In Hallum hebben ze daar wat op gevonden.

Op een druilerige vrijdagochtend zitten we aan de keukentafel van Mattie van der Meer, algemeen lid van dorpsbelang Hallum. Het dorpsbelangbestuur bestaat uit maar liefst zeven leden. Deze ochtend zitten er drie daarvan aan de keukentafel: Mattie van der Meer, Joke Talsma en Margreet Odgaard. Margreet was zelf twee jaar geleden één van de nieuwe dorpsbewoners. Het was voor de Deense Margreet wel even wennen: ‘Friesland was voor mij een stad in Rusland, maar toen ik door het dorp liep was ik op slag verliefd’.

Welkomtasjes

Margreet was ook op de eerste ‘Welkom in Hallum-avond’ aanwezig. Hoe het precies begon weten de dames niet meer, maar op een zeker moment kwam Wonen Noordwest Friesland met de vraag om samen iets te organiseren voor nieuwe inwoners. ‘Wy hienen fan Blije heard dat sy wat dienen om nije ynwenners te ferwolkomjen en doe kaam tafallich ek de wenningstichting mei de fraach. It like ús in goed idee om tegearre wat te organisearjen’, vertelt Mattie enthousiast.

Het was coronatijd toen dorpsbelang met het idee kwam om iedere nieuwe inwoner in het dorp een welkomsttasje te geven. De leden van het dorpsbelang gaan langs de deur bij nieuwe inwoners om hen welkom te heten en geven een tasje vol met informatie over het dorp. ‘We ha bedriuwen en ferieningen yn it doarp benadere om wat yn it taske te dwaan. Der sitte allegearre folders en fisitekaartsjes yn, mar bygelyks ek koekjes fan de ferskate fabriken en toskepasta fan de toskedokter. Mar ek in folder fan doarpsbelang wat der allegearre yn Hallum is en fansels de fraach om lid te wurden fan doarpsbelang.’

Welkom in Hallum

De eerste avond van ‘Welkom in Hallum’ in 2021 was een groot succes. Het voorstellen van het dorp stond centraal. Veel verenigingen in het dorp waren aanwezig en vertelden enthousiast over hun activiteiten. ‘Doarpsbelang trape de jûn ôf mei in ferhaal oer wat Hallum allegear te bieden hat. Anja Boersma fan de wenningstichting hat ek noch wat ferteld en Historisch Hallum liet in film sjen mei bylden fan eartiids en no’.

Na de pauze was er ruimte voor de nieuwkomers om kennis te maken met de verschillende verenigingen zoals de badmintonclub en het zwembad. ‘Het was best druk en erg interessant. Vooral de film vond ik heel leuk, maar ik heb er ook veel mensen leren kennen. Mensen waar ik nu bij op de koffie ga bijvoorbeeld’, vertelt Margreet met een glimlach.

De zaal van het dorpshuis was afgeladen met bijna veertig nieuwe inwoners die kennismaakten met het dorp. Een diverse groep met huurders, statushouders en mensen die van buiten Fryslân kwamen. De succesfactoren van deze avond zijn volgens Mattie: ‘Je moatte minsken persoanlik útnûgje. Troch doar oan doar minsken te benaderjen, hawwe je earder dat minsken komme. Dêrneist moatte je sa’n jûn allinnich organisearje foar nije ynwenners en net foar it hiele doarp. Sa krije de nije ynwenners alle oandacht’. Margreet vult enthousiast aan: ‘Zo was er een Turks stel dat geen woord Nederlands sprak. Toch kwamen ze vanwege het persoonlijke contact’.

Het doel van de avond is het leggen van nieuwe verbindingen, zodat mensen zich betrokken voelen bij het dorp. ‘Je wolle dy minsken derby belûke, dat it mear ien doarp wurdt. Minsken mei-inoar yn kontakt bringe. Der binne bygelyks hierders dy’t ynskreaun stean en dan in hûs yn Hallum krije, mar neat mei in doarp hawwe. Dy wolle wy der ek besykje by te belûken’, vertelt Mattie.

‘Grut yn it lyts wêzen’

Mattie, Joke, Margreet en de rest van Hallum doen hun uiterste best om iedereen te bereiken, maar dat valt niet altijd mee. ‘De statushouders zijn heel enthousiast, maar het is heel moeilijk om ze erbij te betrekken. Ze willen van alles, maar de taal is een barrière. Hun kinderen zitten op onze circusschool en op die manier hopen we de ouders er ook een beetje bij te betrekken’, vertelt Margreet.
Volgens Joke hebben jongeren het tegenwoordig druk en weinig tijd over om zich in het dorpsleven te mengen: ‘Jonge minsken binne ek dreger om mei te krijen. Leuk dat jim oan ús tinke, wy sille sjen is faak it antwurd. Jonge minsken hawwe safolle oare dingen oan ‘e holle, dat is ek begryplik’.

De avond in 2021 heeft nu al resultaat opgeleverd. Margreet is daarvan het levende bewijs, maar ook de verenigingen hebben nieuwe leden kunnen inschrijven en de Doarpsomtinkers hebben er een nieuwe vrijwilliger bij. De Doarpsomtinkers is een groep vrijwilligers die allerhande klusjes voor mensen in het dorp doen. Joke zit in het bestuur van deze groep: ‘Dat binne eins minsken dy’t helpfragen sammelje en dêr frijwilligers by sykje. It giet dan bygelyks om ien dy’t in rit nei it sikehûs siket of it boadskipjen foar immen. Mar it kin ek wat lyts wêze as it yndraaien fan in skroefke. It binne frijwilligers dy’t nei elkoar omsjogge en wat foarelkoar dwaan wolle’.

De enthousiaste inzet van Mattie, Joke en Margreet heeft duidelijk vruchten afgeworpen. ‘Welkom in Hallum’ is zo’n succes dat dorpsbelang heeft besloten vaker een avond voor nieuwe inwoners te organiseren. De dames zitten niet stil en kunnen nog wel uren door blijven praten over alles wat Hallum te bieden heeft. De eerst volgende ‘Welkom in Hallum’ is op woensdag 15 november. ‘Hallum is grut yn it lyts wêzen’, vertelt Joke tot slot.

Tekst en headerfoto: Hendrik Tamsma
Foto bijeenkomst: Hallum