Een krachtig bestuur

Een krachtig bestuur

Elke vereniging of stichting heeft een bestuur. Wat is de beste manier om dit vorm te geven?

Doarpswurk helpt mee bij het samenstellen van uw bestuur

Elke vereniging heeft een bestuur. In het verleden waren bestuursleden makkelijk te vinden. Tegenwoordig heeft iedereen het druk en willen mensen liever niet ergens aan vastzitten. Verenigingen hebben daarom moeite om bestuursfuncties te vervullen. Doarpswurk denkt graag mee om hiervoor een oplossing te vinden.

Een sterk bestuur bereikt meer

Doarpswurk ondersteunt al jaren dorpsbelangen, waarbij we inspelen op de behoefte van het dorp. Een sterk samengesteld bestuur kan hiermee veel bereiken. Onze ondersteuning richt zich dan ook op het versterken van uw bestuur. Want ook al zijn bestuursleden steeds moeilijker te vinden, de behoefte aan ontmoetingen en saamhorigheid binnen het dorp blijft groot. Oók in deze tijd.

Met een sterk bestuur zijn initiatieven op het gebied van leefbaarheid, het opstellen van dorpsvisies en samenwerkingen met de overheid en belanghebbende beter te realiseren. Doarpswurk adviseert u bij het vinden van bestuursleden en kan ideeën uit andere dorpen uit heel Fryslân met u delen.

Welke rechtsvorm kies je, vereniging of stichting?

Wil je een stichting of een vereniging oprichten, maar weet je niet wat het beste bij jouw initiatief past? In dit artikel leggen we je precies uit wat een vereniging is en wat een stichting en geven we in een handig overzicht de verschillen aan tussen een vereniging en een stichting.

Wat is een vereniging?

Een vereniging is een organisatievorm die een maatschappelijke doel nastreeft en nadrukkelijk geen winst wil maken. Een vereniging zet zich meestal in voor maatschappelijke doelen of activiteiten zoals een dorpsbelang of sportvereniging. Een vereniging mág wel winst maken, maar deze winst wordt gebruikt voor de maatschappelijke activiteiten van de vereniging.

Een vereniging bestaat uit minimaal 2 of meer leden. De leden bepalen wat er gebeurt binnen de vereniging. Beslissingen worden gemaakt op de (jaarlijkse) ledenvergadering. De leden hebben allemaal één stem op de ledenvergadering. De ledenvergadering benoemt het bestuur, dat meestal ook uit leden bestaat.

Oprichten van een vereniging

Er zijn twee soorten verenigingen: een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. De laatste vorm kan opgericht worden zonder tussenkomst van een notaris, maar kan geen subsidie ontvangen en zijn bestuurders privé aansprakelijk. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan opgericht worden bij een notaris. De notaris stelt de notariële akte op met daarin de statuten. De notaris regelt meestal de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

Alle bestuurders worden ingeschreven bij de KvK. Zolang de vereniging niet is ingeschreven, ben je als bestuurslid naast de vereniging mede aansprakelijk.

Wat is een stichting?

Een stichting is een organisatie die niet als doel heeft om winst te maken. Een stichting heeft een maatschappelijk, sociaal of ideëel  doel. Een stichting mág wel winst maken, maar deze winst moet uitgegeven worden aan het behalen van het maatschappelijke, sociale of ideële doel van de stichting.

Een stichting heeft altijd een bestuur. In de statuten kan opgenomen worden of de stichting ook een Raad van Toezicht krijgt. Dit is niet verplicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur. De stichting is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. Bestuurders zijn meestal niet aansprakelijk met hun privévermogen voor eventuele schulden. Een stichting heeft geen leden. Er hoeft dus ook geen ledenvergadering gehouden te worden om belangrijke besluiten te nemen.

Oprichten van een stichting

Voor de oprichting van een stichting ga je naar de notaris. De notaris stelt de notariële akte op met daarin de statuten. De notaris verzorgt, net als bij een vereniging, meestal de inschrijving van de stichting bij de KvK. Een stichting kun je alleen of samen met anderen oprichten. Iemand kan als wens in het testament opgenomen hebben om na zijn/haar dood een stichting op te richten.

Alle bestuurders worden ingeschreven bij de KvK. Zolang de stichting niet is ingeschreven bij de KvK, ben je als bestuurslid naast de stichting mede aansprakelijk.

Kosten

Voor een stichting of vereniging is geen minimaal startkapitaal nodig. De tarieven voor het oprichten van een vereniging of stichting bij een notaris liggen niet vast en verschillen per notaris. Gemiddeld kost dit tussen de 400 en 800 euro. De inschrijving bij de KvK kost eenmalig rond de 50 euro.

Verschil tussen vereniging en stichting

Stichting Vereniging
Inschrijving bij KvK is verplicht. Inschrijving bij KvK is verplicht voor een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, voor een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid is dit niet verplicht.
Een stichting heeft geen leden, enkel een bestuur. Een vereniging heeft leden en een algemene ledenvergadering.
Bestuurders worden gekozen door het bestuur van de stichting. Het bestuur legt verantwoording af aan de leden in de algemene ledenvergadering. De leden kiezen bestuurders.
Het bestuur kan wijzigingen doorvoeren in de statuten. Statuten kunnen niet door het bestuur gewijzigd worden, dit kan alleen in de algemene ledenvergadering.
Het bestuur kan besluiten tot ontbinding (of de rechter). Een vereniging kan enkel ontbonden worden door de algemene ledenvergadering.
Ontvangt geld door donaties, subsidies, schenkingen, legaten en dergelijke. Ontvangt contributie van de leden, maar kan ook donaties, subsidies, schenkingen en legaten ontvangen.
ANBI (Algemene Nut Beogende Instelling) dan is de stichting vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. SBBI (Sociaal Belangen Behartigende Instelling) dan is de vereniging vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Hieronder vind u een link naar voorbeeldstatuten in PDF.