Nieuws voor Friesland

Even voorstellen: Tjittie Kamminga

20 november 2018

Mijn naam is Tjittie Kamminga en ik woon samen met mijn echtgenoot & twee kinderen sinds 2010 in het dorp Dronryp. Na vele jaren als beleidsambtenaar voor verschillende gemeenten gewerkt te hebben op het terrein van sociale zaken en onderwijs, heb ik later de overstap gemaakt naar een welzijnsorganisatie. Hier was ik projectleidster van een harmonisatieproces met peuterspeelzalen en…

Meer lezen

Auteurs ‘Doarp Europa’ op zoek naar eigen identiteit

16 november 2018

Tryater trekt door Fryslân met de locatievoorstelling ‘Doarp Europa’. Wat hebben de spelers zelf met het thema dorp? Drie van hen vertellen. Brecht Wassenaar (29), Romke Gabe Draaijer (28) en Sjoerd Blom (24) speelden vorig jaar in de voorstelling ‘Elkenien is in prutser’ van Tryater waarin ze op zoek gingen naar hun identiteit. Ze verzorgden in deze setting ook…

Meer lezen

Klimaatevent Fryslân ‘Oer de grinzen’

9 november 2018

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie 2050, het bestuursakkoord klimaatadaptatie, het klimaatakkoord Parijs, lokale, regionale en landelijke klimaatprojecten: het buzzt als het gaat om ons klimaat. Het kan je niet ontgaan zijn: er is wel degelijk iets aan de hand. Klimaatadaptatie, verzilting, hittestress, energietransitie… de termen vliegen je om de oren. Overal wordt gewerkt aan oplossingen voor het klimaatvraagstuk. Hoe gaan wij om…

Meer lezen

Janneke de Boer: Mear sizzenskip foar elts!

30 oktober 2018

Hoezee! Graaf dy grêft, bou dy muorre, easkje mear en wurd hear en master fan ús eigen Fryske Keninkryk! Ik lies, yn earste ynstânsje op ynternet, dat de Frysk Nasjonale Partij (FNP) mear sizzenskip wol, foar ús, Friezen. Yn neifolging fan Wales en Súd-Tirol sil Fryslân âlde rjochten opeaskje en in nij Keninkryk stichte mei Johannes as Kening Kramer.…

Meer lezen

Witmarsum daagt de krimp uit

27 oktober 2018

In Witmarsum zijn de voorbereidingen van de theatervoorstelling ‘Wy jouwe gjin krimp!’ in volle gang. Een actueel thema, maar met een positieve insteek. Toen bekend werd dat Leeuwarden in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa zou worden, begon het in Witmarsum ook de borrelen. De Stichting Expeditie Witmarsum opperde het idee om Witmarsum in 2018 op de culturele agenda te…

Meer lezen
Koudumers energieneutraal

Voorkom negatieve effecten afschaffen salderingsregeling dorpshuizen

25 oktober 2018

Hieronder de tekst van de BOKD, onze zusterorganisatie in Drenthe. Wij ondersteunen hun oproep van harte en hebben de dorpshuizen in Fryslân via een mail uitgenodigd om onderstaande brief (digitaal) te ondertekenen! PvdA statenlid Peter Zwiers, Sport Drenthe en BOKD hebben een brief opgesteld voor Minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat. In deze brief vragen wij aandacht voor de…

Meer lezen

Leefbaarheid belangrijk in besluit Provinciale Staten

11 oktober 2018

De Staten van de provincie Fryslân hebben op woensdag 26 september een positief besluit genomen over de Beleidsbrief Leefbaarheid. Van te voren heeft Doarpswurk een eigen reactie op deze brief geschreven zoals al eerder gemeld. Bestuur en team van Doarpswurk, besturen van dorpshuizen, andere initiatief nemende inwoners en collega organisaties, die actief zijn op het gebied van leefbaarheid hebben…

Meer lezen

Canons Friese dorpen komt naar u toe

29 september 2018

Op 19 januari 2018 is het project Canons van de Friese Dorpen en Steden afgetrapt in Jirnsum door Foppe de Haan (zie foto). Nu de zomer voorbij is wordt de draad van het project weer opgepakt. Dat gebeurt onder andere door het organiseren van vier informatieavonden. Deze informatieavonden zullen plaatsvinden op vier woensdagavonden in november. De locaties zullen naar…

Meer lezen

School Ferwoude wordt dorpshuis

24 september 2018

Ferwoude heeft sinds 1 september weer een eigen dorpshuis. Na een jaar ‘oefenen’ in de voormalige school is de overdracht aan dorpsbelang officieel rond. Een win-winsituatie voor het hele dorp. Toen de school De Finne in 2016 de deuren sloot, stond Ferwoude voor een dilemma: wat nu? Het schoolgebouw was in 2010 gebouwd en kwam nu leeg te staan,…

Meer lezen

Earnewâld komt tot leven op het water

17 september 2018

Het skûtsje hoort bij de Friese cultuurhistorie en waar kun je dat in 2018 beter laten zien dan in het skûtsjedorp bij uitstek: Earnewâld. Age Veldboom en Cathrienus Herrema bedachten het ‘muzikaal skûtsjeteater’ Myn Skip dat op en rond het water wordt opgevoerd. ‘Myn Skip vertelt honderd jaar skûtsjegeschiedenis in twee keer drie kwartier’, vat Veldboom de productie wel…

Meer lezen

Janneke de Boer: Grutsk & Grien

10 september 2018

It is moai waar, lekker waarm en dochs komme de spinnen al wer foar it ljocht. In aldewivesimmer, om sa mar te sizzen. Mei de earste wike skoalle, de wyklikse fuotbaltraining ensafuorthinne achter de rêch fine ús bern it wol goed en lizze dizze hiele snein leafst op ‘e bank. Ik koe se omprate en mei in bytsje tsjinsin…

Meer lezen

Reactie Doarpswurk op Beleidsbrief Leefberens

31 augustus 2018

Woensdag 26 september is de bijeenkomst van Provinciale Staten vanaf 10.00 uur met op de agenda o.a. de Beleidsbrief Leefberens en het Koersdocument Omgevingsvisie. Provinciale Staten nemen op 26 september a.s. een besluit over de Beleidsbrief Leefberens (lees voor meer informatie de stukken van Steatemerk 5 september). Bestuur en team van Doarpswurk hebben een reactie op deze brief geschreven (zie…

Meer lezen

De Griene Weach zet Bakkeveen aan het denken

30 augustus 2018

Wie vanaf Siegerswoude Bakkeveen inrijdt, kan er niet omheen: in de vaart ligt een groot gevaarte van plastic en groen. Het is De Griene Weach, het kunstwerk dat Bakkeveen aan het denken moet zetten. De Griene Weach is een initiatief van ‘beroepsvrijwilliger’ Vincent Veldhoen. Hij werd  – samen met de kunstenaars die bij het project werden betrokken – geïnspireerd…

Meer lezen

IMF: openstelling derde tender 17 september

30 augustus 2018

De provincie Fryslân stelt in 2018 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns wordt via een tendersysteem verdeeld onder de aanvragers. In 2018 worden drie…

Meer lezen

LSA: Pitchen voor impact in je wijk

27 augustus 2018

Zijn jullie als  bewonersinitiatief  klaar om door te groeien? Of al een tijdje aan het pionieren en is het nu noodzakelijk om de plannen eens stevig op papier te zetten? Wij kunnen je een stap verder helpen. Op 13 december 2018 krijgen een aantal bewonersinitiatieven de kans hun plan te pitchen voor LSA, KNHM en fondsen en kennispartners uit…

Meer lezen