Dorpshuizen

Het Klimaat Ontzorgingsprogramma van Provincie Fryslân (KlimOP)

Eigenaren van maatschappelijk vastgoed (dorpshuizen, musea, scholen etc) die aan de slag willen gaan met het verduurzamen van hun gebouw kunnen sinds kort ondersteuning krijgen.

 

Project in het kort

  • Dorpshuis de Jister te Easterlittens tekende op 5 november als eerste een intentieverklaring
  • Testfase gestart met MFC Pier's Stee te Kimswerd en MFC Ons Huis te Sint Annaparochie
  • Komende drie jaar 100 ontmoetingscentra in beweging krijgen om gebouw te verduurzamen
  • 2 miljoen procesgeld
  • Toekomstbestendige dorpshuizen
  • Ondersteuning met kennis
  • Duurzaamheidscoaches
  • Ondersteuning bij opstellen plan van aanpak
  • Ondersteuning bij zoeken financiering & juiste partij voor uitvoering plan

Theo Andreae

Directeur

De provincie Fryslân heeft financiële middelen ontvangen van de Rijksoverheid om dit programma inhoud en vorm te geven om daarmee een bijdrage te leveren aan de afname van CO2 en mee te werken aan een duurzame en leefbare toekomst.

Speciaal voor dorpshuizen ofwel ontmoetingscentra

Een belangrijke doelgroep in het programma KlimOP zijn dorpshuizen (dan wel ontmoetingscentra). Voor de provincie Fryslân is daarbij Doarpswurk de logische partner om het programma en aanbod – namens de provincie – te verzorgen. Al vele jaren ondersteunen wij dorpshuizen op velerlei gebied, of het nu gaat om ver- of nieuwbouw, bestuurlijke aangelegenheden, wijzigingen in wet- en regelgeving, Corona-maatregelen, etc. Wij werken hier dan ook graag aan mee.

Verduurzaming kan daarnaast een belangrijke bijdrage leveren aan de verlaging van de exploitatielasten voor een dorpshuis. Zeker in deze bijzondere tijd waarbij bij veel dorpshuizen de aanwezige buffers geheel of grotendeels zijn verdwenen, kan dit een belangrijke bijdrage leveren aan de toekomstbestendigheid van het dorpshuis.

Doarpswurk partner provincie Fryslân

Wij zullen de komende periode dan ook actief aan de slag gaan met het onder de aandacht brengen van dit programma bij besturen van dorpshuizen en hen met raad en daad bijstaan. Er zijn mooie kansen op kosteloze ondersteuning en expertise om verduurzaming te realiseren. Doarpswurk kan namens het dorpshuis de ‘regie-rol’ vervullen om daarmee het bestuur te ondersteunen en mogelijk te ontzorgen. Wij zijn de verbindingsofficier naar de verschillende experts en kunnen ondersteunen en begeleiden bij het opstellen van een plan van aanpak om tot realisatie van maatregelen over te kunnen gaan. Uiteraard is het daarbij van groot belang dat er een deugdelijke financiële onderbouwing wordt opgesteld. Ook daarin denken wij graag mee. Tenslotte is het wel van belang dat het budget wat de provincie Fryslân beschikbaar heeft nadrukkelijk niet bestemd is voor de realisatie van de te nemen maatregelen.

Tekenen intentieverklaring KlimOp

Dinsdag 26 oktober ondertekende het bestuur van MFC de Jister te Easterlittens als eerste dorpshuis een intentieverklaring voor het Klimaat Ontzorgingsprogramma (KlimOp) om het dorpshuis toekomstbestendig te maken en daarmee een bijdrage te leveren aan de afname van CO2. Het dorpshuisbestuur zet zich met het ondertekenen van de intentieverklaring in om het dorpshuis duurzaam en toekomstbestendig te maken. Aan de intentieverklaring ging een Energie Prestatie Advies van een duurzaamheidscoach vooraf die het hele dorpshuis grondig onder de loep heeft genomen. In het opgestelde rapport staan aanbevelingen om het dorpshuis te verduurzamen.
Hieronder plaatsen we de dorpshuizen die een intentieverklaring hebben ondertekend.

Heeft u vragen of wilt u advies, neem contact op met Minne Hovenga
Mail: mhovenga@doarpswurk.frl of bel: 06-45867445

Ook MFC It Spektrum te Burdaard heeft de intentieverklaring ondertekend (5/11)

kunt u onze steun gebruiken

Neem contact op. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij u kunnen ondersteunen bij het opzetten en doorontwikkelen van uw project.

Ervaar de grote kracht van klein