Informatiepagina voorgenomen bezuiniging op Doarpswurk

Informatiepagina voorgenomen bezuiniging op Doarpswurk

Donderdag 13 juli 2023 werd het nieuwe Bestuursakkoord gepresenteerd. Wij zijn erg blij met het feit dat het nieuwe college onomwonden kiest voor het voortzetten van onze organisatie en ons daartoe de komende 4 jaar de ruimte voor geeft. Samen met u zetten wij ons dan ook graag in voor een leefbaar Fryslân.

Lees onze reactie:
Doarpswurk opgetogen over nieuw Bestuursakkoord

Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan: de toekomst van Stichting Doarpswurk staat onder druk. Vanaf september 2018 loopt er een proces wat moet leiden tot een mogelijke vernieuwing van de ondersteuningsstructuur van Mienskipsinitiatieven.

De uitkomst hiervan is dat er nu een voorstel ligt wat is aangeboden aan Provinciale Staten om de subsidie met Stichting Doarpswurk de komende jaren af te bouwen en vanaf 2026 volledig te beëindigen. Tot onze grote schrik en ontzetting is het provinciaal bestuur van mening dat leefbaarheid niet meer tot haar kerntaken behoort. Dat is – op zijn zachtst gezegd – vreemd en feitelijk niet voorstelbaar voor een plattelandsprovincie als Fryslân, die vooral trots is op de 8 die inwoners zichzelf geven voor hun welzijn. Een 8 die met name wordt veroorzaakt doordat we hier een levendige mienskip hebben met zeer veel vrijwilligers.

Het team van Doarpswurk werkt elke dag met passie en overtuiging voor een leefbaar Fryslân. En dat willen we blijven doen. Omdat we geloven in de kracht van de mienskip en de nu ingeslagen weg een foutieve zal blijken te zijn. En dat mag en kan niet de bedoeling zijn van een overheid, die dezelfde mienskip centraal wil stellen in haar beleid. Hieronder enkele acties van het team en de Actiegroep tot behoud van Doarpswurk. Verder is er doorlopend contact tussen medewerkers en bestuurders van Doarpswurk, de Friese Statenleden en de Gedeputeerden van Fryslân.

Doarpswurk opgetogen over nieuw Bestuursakkoord juli 2023

Doarpswurk vraagt bestaanszekerheid organisatie aan PS

Woensdag 21 februari 2023 Lijsttrekkersdebat Lok op 1 of lok op 10?

Moties van gemeentes voor behoud Doarpswurk

Woensdag 16 november 2022 startbijeenkomst actiegroep achterban Doarpswurk in Raerd.

Woensdag 29 juni 2022 Provinsjale Steaten, start 10.00 uur

Om 9.30 uur overhandigen Durk Grouwstra (voorzitter van dorpsbelang Koudum en MFC De Klink) en Lammert Dijkstra van dorpsbelang Brantgum, Foudgum en Waaxens onze petitie ondertekend door bijna 700 personen aan de commissaris van de Koning de heer Arno Brok.Het besluit (aangenomen motie) dat Provinciale Staten ’s avonds neemt is dat de bezuiniging zal worden uitgewerkt door het nog te vormen college (na de verkiezingen van 15 maart 2023) met dien verstande, dat er eerst een nieuwe ondersteuningsstructuur moet worden opgetuigd, voordat er bezuinigd kan worden op Stichting Doarpswurk.

Woensdag 15 juni Steatekommisje Oardylfoarmjend, start 19.00 uur

Namens onze organisatie was directeur Theo Andreae met enkele collega’s aanwezig ter bekrachtiging van onze eerdere inbreng. Als u de link naar de website van de provincie volgt, kunt daar de diverse stukken lezen, die aan de orde zijn geweest.

Woensdag 8 juni Steatekommisje Byldfoarmjend, start 19.00 uur

Namens onze organisatie heeft directeur Theo Andreae ingesproken waarom Doarpswurk een waardevolle onafhankelijke ondersteunende organisatie is. U kunt zijn betoog hier in pdf lezen.

Woensdag 8 juni Steatemerk 2022, start 10.00 uur

Namens onze organisatie waren directeur Theo Andreae en enkele adviseurs aanwezig om te lobbyen tegen de voorgenomen bezuiniging bij de verschillende statenleden en hun partijen.
Overdag wordt bekend gemaakt dat de coalitiepartijen van Provinciale Staten nog niet definitief willen besluiten over bezuinigingen op cultuur, Friese taal, natuurorganisaties en sportevenementen!

Onze uitgebreide reactie op de bezuiniging op ‘leefberens’ & Doarpswurk in het bijzonder, kunt u hieronder lezen.

De brief van het college van Gedeputeerde Staten aan de leden van Provinciale Staten kunt u hieronder ook lezen.

kunt u onze steun gebruiken

Neem contact op. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij u kunnen ondersteunen bij het opzetten en doorontwikkelen van uw project.

Ervaar de grote kracht van klein